Aanmelden

U kunt lid worden van onze vereniging door onderstaand document te downloaden, uit te printen en naar ons toe te sturen.

Door ondertekening van dit formulier verklaart u de verschuldigde contributie ad 12,00 per jaar ingaande 2007 jaarlijks in de maand januari over te maken op bankrekening NL23INGB0005616100 ten name van de NVSP - te Rijnsaterwoude.

Tevens zegt u toe het inschrijfgeld ad. € 2,50 als mede het voor het lopende kalenderjaar nog verschuldigde contributie te zullen voldoen op bankrekening NL23INGB0005616100 (zie bovenstaande), waarna het lidmaatschap wordt geacht in te gaan.

Wij wensen u veel plezier met uw lidmaatschap.